Search again

Sylvia Margaret Joyce Mills

Sylvia Margaret Joyce Mills

Passed away Oct 2017

Funeral: 18 Oct 2017, Taunton

View obituary
Sheila Ann Smith

Sheila Ann Smith

Passed away Oct 2017

Funeral: 10 Oct 2017, Taunton

View obituary
Jean Amelia Alexander

Jean Amelia Alexander

Passed away Sep 2017

Funeral: 11 Oct 2017, Taunton

View obituary
Fr Jeff Stratton (Priest)

Fr Jeff Stratton (Priest)

Passed away Sep 2017

Funeral: 13 Oct 2017, Taunton

View obituary
Stephen Latham

Stephen Latham

Passed away Sep 2017

Funeral: 29 Sep 2017, Taunton

View obituary
Helen Balfour

Helen Balfour

Apr 1951 - Sep 2017

Funeral: 28 Sep 2017, Taunton

View obituary
Richard Woosnam Morgan

Richard Woosnam Morgan

Passed away Sep 2017

Funeral: 25 Sep 2017, Taunton

View obituary
Leslie 'Les' Raymond Frounks

Leslie 'Les' Raymond Frounks

Apr 1948 - Sep 2017

Funeral: 21 Sep 2017, Taunton

View obituary
Philip (Bill) Chedzoy

Philip (Bill) Chedzoy

Passed away Aug 2017

Funeral: 4 Sep 2017, Kingston St Mary

View obituary
Margaret Wade

Margaret Wade

Passed away Aug 2017

Funeral: 22 Aug 2017, Taunton

View obituary
Paula Ward

Paula Ward

Passed away Aug 2017

Funeral: 1 Sep 2017, Taunton

View obituary
Colin Johnson

Colin Johnson

Apr 1940 - Jul 2017

Funeral: 30 Aug 2017, Taunton

View obituary
John Pill

John Pill

Passed away Jun 2017

Funeral: 13 Sep 2017, Almondsbury

View obituary